پیشاندانی یەک ئەنجام

Amazon Book

11.000 د.ع
حالت کافه و رستوران حالت جدول نمایش همگام سازی داده های بین دستگاه های مختلف دارای مدیریت موجودی حرفه ای